Regulamin Biegu i Marszu Noworocznego 2024 r.

Cel imprezy.

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 2. Promocja biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji

Organizator.

 1. Organizatorem imprezy jest: Stowarzyszenie „Wroniecki Klub Biegacza”, Gmina Wronki, Nadleśnictwo Wronki, Przedsiębiorstwo Komunalne Wronki.
 2. Dyrektor imprezy: Bartosz Roszak, kontakt: +48 504 023 926

Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się w dniu 01.01.2024 r. 
 2. Start: ul. Rzecińska we Wronkach o godzinie: 13:00. 
 3. Zawodnicy ustawiają się na starcie wg własnego planowanego/ zakładanego czasu biegu.
 4. Długość trasy: około 8 km lub 5 km dla biegaczy, około 5 km dla chodziarzy.
 5. Meta: ul. Rzecińska we Wronkach.
 6. Pomiar czasu za pomocą systemu chipowego (chipy zwrotne, mocowane do sznurówki buta), obsługiwany przez firmę PLUS TIMING.

Uczestnictwo

 1. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia są zobowiązane do przedłożenia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów do wzięcia udziału w zawodach w Biurze Zawodów podczas biegu.
 2. Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia i zdjęciem oraz potwierdzoną opłatą startową.

ORGANIZATOR NIE DOPUSZCZA DO BIEGU ZAWODNIKÓW PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

Klasyfikacja

Klasyfikacja:

 • Generalna – kobiet i mężczyzn.

Zgłoszenia

 1. Biuro Zawodów mieścić się będzie w przy linii startu na ul. Rzecińskiej we Wronkach i będzie czynne w dniu zawodów od godziny 11:00. 
 2. Opłata startowa wynosi
  1. 49 pln – Nordic Walking i Bieg na 5km 
  2. 55 pln – Bieg na 8 km 
 3. Organizator ustala limit uczestników na 200 osób.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników.
 5. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej wkb.wronki.pl od dnia 20 listopada 2023 r. do dnia 27 grudnia 2023 r. 

Po tym terminie zapisy można dokonywać tylko w Biurze Zawodów w dniu biegu (cena 65 zł NW/Bieg), jeśli wcześniej limit zawodników nie został wyczerpany.

 1. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i udokumentowania opłaty startowej.
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 3. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Organizatora.
 4. W dniu 01 stycznia 2024 r. będzie możliwość zgłoszenia tylko w Biurze Zawodów (jeśli nie został wcześniej wyczerpany limit zapisów).
 5. Nie pobiera się kaucji za chipy.

Nagrody

 • Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg i marsz otrzymają pamiątkowy medal.

Finansowanie:

 • Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

Postanowienia końcowe:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem;
 • uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność
 • młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 • wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulki oraz chip.
 • Po biegu chipy należy zwrócić organizatorowi biegu. Za niezwrócony chip organizator obciąży danego uczestnika opłatą 50pln.

VIII GRAND PRIX WRONEK

Do klasyfikacji   VIII Grand Prix Wronek zalicza się:

Biegi:

 1. Bieg Noworoczny około 8 km 
 2. Bieg Wielkanocny około 12 km
 3. Bieg Wroniecka Dycha 10 km
 4. Bieg Puszczy 21 km

Nordic Walking:

 1. Marsz Noworoczny około 5 km
 2. Marsz Wielkanocny około 7 km
 3. Marsz Wroniecka Dycha 5 km
 4. Marsz Puszczy 10,5 km